Knowledge 

GIA 美國寶石學院

(Gemological Institute of America)

 

  • 1931 年由 Mr. Robert Shipley 所創立

  • 將鑽石鑒定證書推廣成為國際化的創使者  

  • 提出並制定鑽石4c 鑑定標準機制

  • GIA 國際證書的鑽石在國際範圍內都被認可且極具公信力

  • 名譽上是非營利機構,經費由珠寶業界人士捐獻

  • 2006 年正式推出 GIA 鑽石鑒定證書網上查詢系統

Website: http://www.gia.edu 
E-mail: eduinfo@gia.edu

Website : http://www.gia.edu 
E-mail : eduinfo@gia.edu

Website : http://www.gia.edu 
E-mail : nyedu@gia.edu

Website : http://www.gigia.ru
E-mail : gigia@rol.ru